1. DEN

KOMMUNIKATZE

DOPOLEDNE

Příjezd na nádraží Alžbětín/Železná Ruda

Vítejte na hraničním nádraží

Obě jazykové skupiny během jejich prvního setkání:

 • Na začátku stojí daleko od sebe a prezentují typickou českou/německou píseň.

 • Popojdou pár kroků vpřed a provedou rituál (sled tří gest).

 • Udělají dalších pár kroků vpřed, až stojí naproti sobě na hraniční čáře, která prochází Železnou Rudou.

 • Čeští a němečtí účastníci si vzájemně darují drobný dárek v hodnotě do 30 korun/1 eura.

Předání vedení

Česká a německý vedoucí mají každý přesýpací hodiny v příslušných národních barvách, které si vzájemně předají.

Cesta do hotelu

Účastníci vytvoří čojč-páry (jeden Čech a jeden Němec): „Jděte s osobou, se kterou jste si vyměnili dárek.“

ODPOLEDNE

Příjezd a vzájemné pozdravení

V kruhu (10 minut)

 • Ruce jsou propojené, jedna dlaň po druhé se otevírají.

 • „Pozdravíme se očima.“

 • ...rukama

 • ...malíčkem

 • ...oběma malíčky

 • …lokty(Výslovnost) Seznámení

(pomocí novin a zrcadlení)

Představení jmen (5 minut)

Postupně každý řekne své jméno.

 • „Pamatujete si, kdo stál vedle vás?“ První osoba řekne jméno toho, kdo stál předtím vedle ní. Dotyčná osoba pokračuje stejným způsobem.
Impulzový kruh

 • Každý řekne vlastní jméno nahlas a zpomaleně: např. „Draaažžžžaaaa“
Salát

 • „Najděte souseda, kterého jste měli po pravé straně a jděte na jeho místo.“Německé noviny – specifika německého, potažmo českého písma

7 binacionálních skupin

„Zvládnou Češi vyslovit správně německé hlásky?“
Cíl: Vytvořit seznam slov, která se rozdílně vyslovují nebo píší.

Materiál: na skupinu jedna novinová stránka (německé noviny), papír a tužka

Němci si zapamatují jedno slovo, které bylo pro Čechy zvláštní. Dané slovo může být klidně náročné.
Zrcadlení: (5 minut)

Napodobování pohybů

Skupiny se postaví do dvou řad naproti sobě:

 • „Němci vedou.“

 • Vedoucí v čele předvádějí: Jeden se pohybuje a druhý (naproti) co nejpřesněji a pokud možno současně napodobuje.

 • „Nemluvte prosím, abychom se mohli dobře soustředit.“

 • Vedoucí rozmístí páry po místnosti, aby měly víc místa.

 • Výměna: „Češi vedou.“
Napodobování zvuků

Postavení do řad naproti sobě:

 • Nejprve Němci pomalu vysloví slovo, které mají Češi zrcadlit, tedy vyslovit současně s nimi.

 • Vedoucí předvádějí.

 • „Teď nemusíte dělat žádné pohyby, jde jen o to vydávat zvuky.“

 • „Až vám to půjde, můžete zrychlovat a pomalu přecházet k normální rychlosti.“
Napodobování vět

„A nyní zakomponujte slovo do věty. Např: Die Türsteherin baut einen Deckel. (=Vrátná staví víko.)”České noviny, zrcadlení českých vět

Postup se opakuje: Nejprve se znova vytvoří sedm binacionálních skupin, do kterých se rozdají tentokrát české noviny. Následuje zrcadlení, počínaje napodobováním zvuků s tím rozdílem, že nyní vedou Češi.


Vlak fanoušků

Kámen-nůžky-papír-vláček:

Vždy dva hrají proti sobě kámen-nůžky-papír. Kdo prohraje, postaví se “do vláčku” za vítěze (popř. za ostatní v řadě) a nepřetržitě skanduje jeho jméno. Takto se postupně utkávají vlaky fanoušků, až nakonec vzniká jediný dlouhý vlak.VEČER

Jazykolamy – prezentace
Půlkruh. Hraje hudba. Jedna osoba jde doprostřed a mluví rytmicky do hudby. Následuje potlesk, pak je na řadě další. Po nějaké době se totéž opakuje s jazykolamy, které se účastníci naučili během večeře.
Kazoo-rozhovory

Seznámení se s kazoo - trénink

Kruh. Hrají bubny. Vedoucí rozdají účastníkům kazoo.

Účastníci se volně pohybují po místnosti.

 • Na tlesknutí začnou mluvit přes kazoo s osobou stojící vedle.

 • Tyto rozhovory se několikrát opakují.

 • Pak se střídá slovní rozhovor a rozhovor s kazoo.
Prezentace: Vtipné televizní titulky (30 minut)

V půlkruhu:

 • ,,Nemáme televizi a proto si sami zahrajeme film.“

 • ,,Zapli jsme špatný kanál a ničemu nerozumíme, potřebujeme dva kreativní překladatele české a dva německé.“ – Dva Němci vedou dialog na kazoo a dva Češi vedou slovní dialog, pak obráceně. Nakonec vede dialog jeden Čech a jeden Němec.Učení se čojč-písně: Saky paky (5 minut)

Vedoucí přečte řádek – skupina ho zopakuje.

Po celé sloce se předříkávají zase jednotlivé řádky, tentokrát s melodií.DÁME DOJČ

ODPOLEDNE
WUP – Opakování slovní zásoby

Materiál: míč (cca. 30 minut)

Samostatná práce:

 • „Jaká slova jsi dnes slyšel/-la? Zapiš si je do sešitu.“
V kruhu:

 • Účastníci si hází míčem. Ten, kdo odhazuje, vysloví jedno ze zapsaných slov. Kdo míč chytí, zopakuje slovo svého předchůdce.
Rozdělení kruhu do dvou menších:

 • Vyšší tempo, kruh se může pohybovat.Pohádka: Sněhurka

Úvod – postavy

Kruh vsedě
Materiál: papíry A4 s jednotlivými objekty/postavami, např. Wald (= les), Schneewittchen (= Sněhurka), Spiegel (= zrcadlo), Zwerge (= trpaslíci) 7x, Herren = muži, Frauen = ženy), někdy pod různými názvy, např. „Königssohn (=syn krále), Prinz (=princ)“.
Vedoucí rozloží papíry do kruhu a přečte vždy jedno slovo. Účastníci hádají, co dané slovo znamená. Když je uhodonuto, zopakují ho všichni.

Vedoucí položí jeden míč na vybrané slovo. Druhý míč má jeden z účastníků. Ten přečte slovo a předá míč další osobě, která bude mluvit. Vedoucí přemístí první míč na jiný papír.Úvod – interaktivní čtení

Účastníci si vyberou postavy, které chtějí ztvárnit. Mnozí jsou obsazeni vícekrát. Např. les hrají všichni, a to tak, že dělají „ššš“ coby šumění stromů.

Vedoucí předčítá první část pohádky. Když v textu zazní vybraná postava, stoupne si příslušný účastník a krátce ji zahraje.

Vedoucí: "Co se doposud stalo?" Metarovina: porozumění textu

Posléze se pokračuje stejným způsobem dál.CHECK CZECH

ODPOLEDNE

ZÁJMENA

Představení účastníků a procvičení zájmen

V kruhu: (10 minut)

 • Každý se představí svým jménem a předvede k tomu nějaké gesto.

 • Pak všichni zopakují dané jméno a gesto.

 • Následně každý představí nejprve sebe a pak svého souseda po pravici.

 • Jeden účastník řekne „ty“, ukáže přitom na někoho v kruhu a jde na jeho místo. Pak je na řadě osoba, na kterou se ukázalo.

 • Poté se k ukazování přidá malý dialog: ,,ty“, – ,,já?,, – ,,ty,, → a opět výměna místa

 • Nebo: ,,ty“ – ,,já ne,, – ,,ty,, → bez výměny místa

 • Může se zapojit i více účastníků zároveň: ,,ty“ – „ja ne“ – ,,oni“ - ,,my?“ -,,my ne“ – ,,vy“ ...


Části těla

V kruhu: (4 minuty)

 • Masírujeme jednotlivé části těla a říkáme k tomu slova: tvář – hlava – krk – ramena – ruce

 • Nádech do břicha a výdech 10x

 • Nádech do hrudníku 10x

 • Nádech do plic 10x

 • Nádech nosem, výdech pusou

 • Při výdechu děláme zvuk, jako když odfrkuje kůň.

 • Při výdechu děláme zvuk vrtulníku, při tom měníme výšku hlasu.

 • Zvedáme trup zdola nahoru, při tom zvyšujeme tón, pak se zase předkloníme a tón se prohlubuje.

 • ,,Jíme citrón“ - křivíme obličej – „fuuuuuuuujjjjjjj“

 • Zkoušíme vyslovit „řřřřřřřř -řřřřřřřřřř – řřřřřřřřřřřřřř“ a při tom malujeme rukou čtverec.Cvičení výslovnosti:

Procvičení výslovnosti českých měkkých souhlásek ž,š,č,ř,ď,ť,ň

V kruhu společně: (8 minut)

 • „rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr“

 • „řřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřřř“

 • „buřřřřřřřřřřřřřřtttttttttttttt“ - přitom malujeme před sebou rukou čtverec

 • „třři třřřřři třiiiiii“ - hýbeme rukou ve čtverci

 • „čtyřiiiii“+ pohyb ruky ve čtverci

 • Paží napodobujeme pohyb kyvadlových hodin (pendlovek), loket je ohnutý a kmitá doleva a doprava.

 • Pohyb pendlovek a „TIK ŤAK TIK ŤAK“

 • Pohyb pendlovek a „hodiny dělají TIK ŤAK“

 • „ŽÍŽALA“ a tělem napodobujeme pohyb žížaly

 • „Nikdo – NIC“

 • „Čeština“


Rodina (germanismy)

(25 minut)

Obrázek rodiny na listu papíru

 • Na papír napíšeme: ,TO JE TATÍNEK“ a jinou barvou fonetický přepis.

 • Totéž s větami „TO JE SYN.“, „To JE DCERA.“, atd.

 • Cvičení s obrázkem: „Kdo je to?“ → přiřazování osob k větám

Materiál: pro každého obrázek s rodinnými příslušníky, tužkaRODINNÝ AUTOBUS

Na samostatných cedulkách máme napsané rodinné příslušníky (máma, táta, syn, dcera) a tři různá příjmení:
1. táta Novák/Procházka/Dvorský

2. máma Nováková/Procházková/Dvorská

3. syn Novák/Procházka/Dvorský

4. dcera Nováková/Procházková/Dvorská
Pohyb po místnosti:

 • Vedoucí rozdá cedulky, zatímco skupina chodí po místnosti. V prvním kole dostanou účastníci pouze rodinné příslušníky, v druhém kole mají příslušníci různá příjmení.

 • Na tlesknutí se musí rodiny usadit na zem tak, jako by byly v autobuse: vpředu táta, za ním máma, pak syn a nakonec dcera.
Materiál: cedulky s rodinnými příslušníky máma, táta, dcera, syn, rodina, cedulky s příjmeními Novák, Dvorský, Procházka


Být

V kruhu společně opakujeme:

 • Procvičování – já jsem, ty jsi, on/ona/ono je, ….
Slovesný autobus – být

(5 minut)

Na papírech rozmístěných po místnosti jsou napsány tvary slovesa být v přítomném čase.

Skupina se volně pohybuje po místnosti. Na určitý signál (např. tlesknutí) se všichni posadí do dvou řad za sebe jako v autobuse. Přitom platí následující pořadí: 1. řada (jednotné číslo) – já, ty, on/ona/ono, 2. řada (množné číslo) – my, vy, oni.
Materiál: Papíry s tvary slovesa být v přítomném časeRekapitulace dne

V kruhu - ,,Co jsme dnes dělali?“ – odpověď jedním slovem2. DEN

KOMMUNIKATZE

VÝROKY

Samostatná práce

Každý napíše na papír tři výroky o vlastní osobě.

Jsem ...

Mám ...

Mám rád/-a ...
Práce v malých skupinách

„Vytvořte čojč-skupiny a přečtěte a přeložte si vzájemně své věty.“
Pohyb po místnosti

Se svým výrokem jdu za libovolnou osobou. Vyřknu větu a pokud se tato osoba dokáže s danou výpovědí rovněž ztotožnit, podepíše se.

Mohu se např. zeptat: „Jsem vysoká. Jsi také vysoký?“

Když se mi podaří získat podpis ke všem třem výrokům, zařvu „Bingo!“


Rčení

Během jídla, např. při snídani, dostane každý na papírku jedno rčení. ,,Ve volném čase prosím procvičujte výslovnost se svými čojč-přáteli.“
,,Jsou zde v párech věty, které si v češtině a němčině odpovídají.“

V kruhu si nakonec všechna rčení projdeme a přeložíme.Germanismy

Seznam germanismů

Práce v malých skupinách (30 minut)

Všem účastníkům se rozdá dlouhý seznam germanismů.

 • „Vytvořte skupiny tak, abyste byli s někým, s kým jste ještě nepracovali.“

 • Každá skupina má tři minuty na to sepsat germanismy – česká slova, která pocházejí z němčiny.

 • ,, Zvolte si své Top-Five ze slov, která jste sepsali!“Materiál: papír, tužka, seznam germanismů, slovník


JSEM, MÁM + germanismy

V kruhu (15 minut)

 • Někdo řekne JSEM / MÁM + germanismus a k tomu udělá nějaké gesto.

 • Osoba vedle převezme toto gesto, přemění jej ve své vlastní a řekne MÁM nebo JSEM + vlastní germanismus atd.

DÁME DOJČ

DOPOLEDNE
Warm-Up: Počítání do sta

V kruhu (15 minut)

 • Počítá se do sta. Při každém čísle se hodí míč dalšímu účastníku.

 • Nejprve v kruhu, potom v pohybu po místnosti. Přitom hraje hudba.

Časování slovesa „sein“ (=být) – spojení se známou slovní zásobou (z pohádky)

(45 minut)

V kruhu:

 • S míči: Při každém hodu: „Ich bin“ (=já jsem) – „du bist“ (=ty jsi) – „wir sind“ (=my jsme) atd.

 • Později: „ich bin klein“ (=já jsem malý/-á) → posadíme se, „ich bin groß“ (=já jsem velký/-á) → postavíme se.

V kruhu vsedě:

 • Sbíráme materiál: nejprve různé tvary slovesa „sein“ (včetně různých časů)

 • Následně si zapíšeme ke slovesným tvarům příslušná zájmena.

 • Poté si vymyslíme ještě přídavná jména, např. „dumm“ (=hloupý/-á), „schlau“ (=chytrý/-á)…

Pokračování hry s míčem:

 • Poté, co se s vedoucími procvičí výslovnost všech slovíček, postaví se skupina opět do kruhu.

 • Pak se zase přihrává míč a s každým hodem se vysloví věta složená ze sesbíraných slov.

Pohádka: Hraní pohádkových postav

Pohyb po místnosti:

 • Nejprve si účastníci představí, že chodí po různých površích, a to pak ztvární v pohybu. Např: „Jdeme v bahně, po ledě...“

 • Když jsou všichni zahřátí, vyjmenovávají se různé pohádkové postavy, jejichž chůzi je třeba napodobit:

 • Der Jäger (= myslivec)

 • Die dicke Stiefmutter (= tlustá macecha)

 • Die Zwerge (= trpaslíci)

 • Die Prinzessin (= princezna)

 • Das Kind (= dítě)

 • Die Tiere (= zvířata)

 • Der Wald (= les)

 • Eine alte Frau (= stařena)

 • Eine Bauersfrau (= venkovanka)
V kruhu vsedě:

 • Pokládáme otázky k první části pohádky, kterou jsme četli předešlého dne.

 • Pak dostane každý účastník text a všichni společně čteme.

 • Po určité době sborového čtení si rozdělíme role.
ODPOLEDNE:

Průzkum místa
V kruhu vsedě:

 • Vedoucí položí na zem plakát a napíše na něj slova jako „Hotel“ (= hotel), „Hauptstraße” (= hlavní silnice) apod. Účastníci napíší spolu s vedoucími další vhodná slova.
Nyní si projdou v dané lokalitě sepsaná stanoviště:

 • hotel

 • radnice

 • hlavní silnice

 • hranice

 • náměstí

 • nádraží
Na jednotlivých stanovištích vedoucí vypraví něco o daném místě. Účastníci si nejprve dělají poznámky pro sebe. Potom společně popisují a doplňují plakát. Vedoucí dají účastníkům čas na to porozhédnout se, nechat si projít hlavou myšlenky, nechat na sebe působit dané místo.


Časování slovesa „müssen“ (= muset)

Spojení se známou slovní zásobou (z průzkumu místa)

Zpátky v hotelu:

V kruhu vsedě:

 • Vedoucí položí plakát na zem. Účastníci procvičují tvary slovesa „müssen“ pomocí podstatných jmen, potažmo míst, která jsou na něm napsána.
CHECK CZECH

DOPOLEDNE

WUP – Pohyb po místnosti a výskoky

Skupina na hudbu chodí po místnosti. Pak vedoucí vyskočí a všichni ostatní se pokusí vyskočit zároveň s ním. Nějakou dobu určuje moment výskoku vedoucí, později to dělají sami účastníci.

Důležité: Všichni se musí soustředit a všichni musí skočit zároveň.

Materiál: rádio, hudbaCUKR, KÁVA, LIMONÁDA

Pohyb po místnosti

 • Nejprve se krátce zopakuje postup warm-upu.

 • Pak se trénují slova „CUKR, KÁVA, LIMONÁDA, ČAJ, RUM, BUM“ – vedoucí předříkává slova – s výskokem, účastníci společně opakují.

 • Poté jednotlivě: Slova se říkají v tom pořadí, jak je uvedeno výše. Každý se rozhoduje spontánně, kdy řekne jedno ze slov. Při každém slově, které je vysloveno, musí vyskočit celá skupina.

 • Nakonec říkají slova všichni společně a společně vyskakují.
V kruhu

Každý řekne jedno slovo, postupujeme jednotlivě po kruhu.
Hra „Cukr, káva, limonáda“

(20 minut)

Účastníci jsou na jedné straně místnosti. Vybraný jedinec stojí na protější straně zády k nim a říká: „CUKR, KÁVA, LIMONÁDA, ČAJ, RUM, BUM“

Ostatní se mezitím snaží přemístit co nejblíž k tomuto jedinci. Jakmile tento odříká všechna slova, otočí se směrem k běžcům. V ten moment se musí všichni zastavit a zamrznout v aktuální poloze. Koho jedinec nachytá, jak se hýbe, ten se musí vrátit zpět na start. Cílem je dostat se až k odříkávači a dotknout se ho.Sběr slovíček – polepování předmětů

(15 minut)

„Napište prosím na lepítka názvy předmětů, které se nacházejí v místnosti a polepte je těmito lepítky. Pracujte se slovníkem.“Reflexe:

,,Jak se mám orientovat v cizím jazyce?“

→ Odpověď: ,,Najdi si slova, která nejvíce potřebuješ!“Výslovnost

Příprava

V kruhu:

 • Zmenšíme kruh, pak zase zvětšíme, vydechneme a napodobujeme zvuk koně při frkání: „brrrrr“

 • Všichni se chytíme za ruce, uděláme opět „brrrrrr“ a ukloníme se, přičemž výška tónu klesá. Pak se zvedáme – výška tónu stoupá a ruce jdou nahoru.

 • Poté držíme zvuk „brrrr“ co nejdéle, aniž bychom se mezitím nadechli. Přitom malujeme rukou osmičku.

 • „třřřiiii“ - malujeme před sebou rukou čtverec

 • „íííííí“

 • „a“

 • „e“ …... „pes“

 • „p“ …...“pes“

 • „i“.....“lilek“ …..“Češi jsou líní na výslovnost a říkají e líně.“

 • „ž“..... „žížala“ - napodobujeme pohyb žížaly

 • „š“....“šašek“

 • „č“..... „čiči“

 • „ď“.... „dělá“

 • „ť“...... „tik ťak“Procvičení výslovnosti sesbíraných slovíček

„Teď zkusíme nacvičit výslovnost sesbíraných slovíček. Chodíme společně po místnosti a zkoušíme přečíst názvy popsaných předmětů.“Negace v češtině

V kruhu: (4 minuty)

 • ,,Potřebujeme jeden předmět.“

 • Řekneme: ,,To je ...“ (neodpovídá pravdě) a předáme předmět dále po kruhu.

 • Odpověď: ,,Ne, to není ...“

 • ,,To je“ – ,,To není“

 • ,,To jsou” – ,,To nejsou”

 • ,,Já jsem” –,,Já nejsem”


Mít
Slovesný autobus se slovesem mít

Na papírech jsou napsány: tvary slovesa mít v přítomném čase a infinitiv

(5 minut)

 • Skupina se pohybuje po místnosti a snaží se přitom zaplnit celý prostor, aniž by vznikaly mezery. Vedoucí rozdá účastníkům papíry.

 • Na určitý signál (např. tlesknutí) se všichni posadí do dvou řad za sebe (jako v autobuse) v takovém pořadí, jak jdou po sobě tvary slovesa v jednotném a množném čísle. Vpředu sedí řidič – infinitiv. Účastníci pak přečtou jednotlivé tvary.

Materiál: Papíry s tvary slovesa mít v přítomném čase a v infinitivuDOMINO se slovesem mít

V kruhu vsedě:

 • „Zahrajeme si DOMINO.“

 • Každý účastník si rozmyslí, na která místa na jeho těle vedoucí přilepí papírovou lepící páskou dva složené papírky. Tyto musí být umístěny vždy na protilehlých stranách těla (např. na hrudi a na zádech, nebo na hlavě a na chodidle).

Pozor:

 • Každý účastník dostane konkrétní pár papírků: 1. účastník „já mám“ a „ty máš“, 2. účastník „ty máš“ a „on má“, 3. účastník „on má“ a „ona má“ atd. Poslední pár končí papírkem „já mám“. Protilehlé strany jsou důležité pro princip hry domino.

Úkol: „Jsi teď kámen domina. Najdi kámen, který k tobě pasuje!“

Materiál: Na papírcích napsané tvary slovesa MÍT v přítomném čase a infinitivu + papírová lepící páska


Jsi Goofy?

Příprava
Pohyb po místnosti:

 • Chodíme po místnosti v proměnlivém tempu. Tempo měříme stupnicí od jedné do pěti, kde jedna znamená pomalu a pět rychle. Při každé změně tempa se ohlásí příslušný stupeň: Jedna, dvě, tři ...

 • Tempo 0 = Freeze (zastavit se a „zmrznout“) – Účastníci mají za úkol rozhlédnout se a zapamatovat si, jak daleko stojí od oken, židlí apod.

 • Potom se střídavě opět chodí a zastavuje.

 • ,,Nyní zavřeme oči a jdeme v tempu 1.“
Hra

 • Všichni mají zavřené oči a chodí pomalu po místnosti. Vedoucí určí jednoho účastníka, který se stane Goofym.

 • Všichni hledají Goofyho. Jakmile se někoho dotknete, zeptáte se: ,,Jsi Goofy?“ Pokud se vám dostane odpovědi ,,Ne, nejsem Goofy.“, pokračujete dále v hledání.

 • Jediná osoba, která neodpovídá, je Goofy. Takto poznáte Goofyho.

 • Kdo najde Goofyho, stává se jeho součástí. Zařadí se za něj, resp. na konec řady a chytí se za ramena posledního v řadě.
MÍT A MÍT RÁD“
 • „Pokud umíte časovat sloveso mít a být, pak jste zvládli půlku českého jazyka.“

 • Vysvětlíme si, jak se tvoří tvary slovesa MÍT RÁD.

 • „Vytvořte dvojice a bavte se na téma MÍT a MÍT RÁD.“
Hra s okvětními lístky

 • Každý namaluje na papír květinu.

 • Důležité: „Méně je více.“. Okvětní lístky musí být dostatečně velké a mezi nimi by měla být mezera tak, aby se následně jednotlivé lístky daly vystřihnout.

 • Účastníci napíší do každého okvětního lístku, co mají, popř. nemají rádi.

 • Účastníci pak odtrhávají okvětní lístky a přitom nahlas říkají: ,,Má mě rád, nemá mě rád ...“
Vysvětlení: Když jsme byli malí, trhali jsme okvětní lístky a přitom říkali: ,,Má mě rád, nemá mě rád ...“
ODPOLEDNE

Výlet do českého města

Práce v malých skupinách: (2 hodiny)

 • „Jedeme nakupovat do Česka a vy za svůj nákup nesmíte nic zaplatit! :) Kupte tři slova nebo slovní spojení, která vám připadají zajímavá!“

 • „Pokuste se seznámit se s místem a namalujte mapu města.“

Mapa města

Práce s mapou na papíře

 • Každá skupina si na mapě, kterou vytvořila během výletu do Česka, zvolí pět míst.

 • „Zakreslete ve své mapce cestu, která bude spojovat těchto pět vámi vybraných míst. Mělo by se jednat o okružní cestu.“

 • „Nacvičte výslovnost těchto pěti míst.“
Mapa v místnosti

 • „Přeneste svou mapku do naší místnosti.“ Každá skupina se postaví někam v místnosti. Pak určí, na kterém z pěti míst právě stojí. Odtud se pak budou odvíjet pozice dalších čtyř míst tak, aby se dala projít cesta podle mapky.

 • „Nacvičte si cestu.“

 • „Ke každému stanovišti si vymyslete živý obraz!“

 • „Projděte si svůj okruh. Na každém stanovišti se zastavte, řekněte název místa a předveďte k němu příslušný živý obraz.“

 • Všechny skupiny jdou současně, ale mluví vždy jen jedna skupina.
Mapu města představíme skupině „dáme dojč“.Práce s knihou „Malý modrý a malý žlutý“

Práce v malých skupinách

(60 minut)

 • Účastníci si v malých skupinách přečtou knihu.

 • Potom sdílejí své představy o příběhu. Vytvoří pět živých obrazů coby fotoseriál. „Jako pomůcku můžete použít knihu.“

 • Prezentace fotoseriálu.

 • Závěr: čtení příběhu ve vlastním jazyce


ODPOLEDNE
Procházka z Železné Rudy do Bayerisch Eisenstein

Na cestě z Železné Rudy do Bayerisch Eisenstein
Na začátku cesty: Vezmi si s sebou tři věci:

 • Něco, co je kulaté.

 • Něco, co dělá hluk.

 • Něco, co vypráví příběh ...

 • (To pak mohou být dárky na rozloučenou.)
Zvuková mapa: naslouchat zvukům lesa

Během cesty lesem na exponovaném místě dostanou účastníci úkol najít si pro sebe v okolí klidné místo, posadit se, zavřít oči, naslouchat a vše, co uslyší, zakreslit na list papíru (= zvuková mapa). Mají na to cca. 20 minut. Jakmile čas vyprší, jsou zavoláni zpět.Zvuková mapa: Prezentace

V kruhu:

 • Každý si ze své mapy vybere jeden zvuk. Kdo má vybráno, položí si ruku na hlavu.

 • Poté chodí jeden po druhém doprostřed a představuje celým svým tělem daný zvuk. Osoba, která již byla na řadě, se posadí na zem. Jakmile sedí na zemi všichni, začíná totéž, ale pozpátku. Přitom říkají účastníci (ve vlastním jazyce), jak se jmenuje jejich zvuk.


VEČER
Módní přehlídka
„Dobrý večer, dámy a pánové, vítejte na přípravném semináři k módní přehlídce. Protože máme mnoho zájemců, musíme seminář rozdělit do tří skupin. V každé z nich budou minimálně dva Němci a čtyři Češi.“
 • Každá skupina dostane speciální oblečení.

 • Každá skupina dostane písmena.

 • Každá skupina se domluví, kdo bude moderovat čí chůzi po molu.

 • Češi mohou mluvit česky, ale musí svou moderaci poskládat z německých slov, které odpovídají přiděleným německým písmenům. Pro Němce platí totéž naopak.

 • Následuje prezentace.
3. DEN

DÁME DOJČ

DOPOLEDNE

Hlasový trénink
 • Trháme jablka. 1, 2, 3, 4 …10.

 • Poskakujeme na místě, uvolňujeme se.

 • Zíváme.

 • „F“ - zametáme

 • „P“ - setřásáme něco pohybem rukou v zápěstí

 • A, e, i, o, u, ä, ö, ü, ai, oi, ou; ptk, stk sborově v kruhu

Pohyb po místnosti – časování „wollen“ (= chtít)

(15 minut)

 • „Chodíme po místnosti. Každý řekne nějaké číslo, když začnou mluvit dvě osoby najednou, pak začínáme zase od znova. Doba mezi čísly je stejně tak důležitá. Je důležité, abyste cítili tu energii.“

 • Nyní s časováním slovesa „wollen“, volně jeden přes druhého, jako s čísly: ich habe (=já mám), wir haben, ...
ODPOLEDNE
Pohádka: Opakování – porozumění textu

(60 minut)

Účastníci označují v textu:

 • „Königin“ (= královna) – „Schneewittchen“ (= sněhurka) – „Spiegel“ (= zrcadlo)

 • Všechna slova, která jsou vám neznámá.

Vedoucí to zkontroluje a pomáhá s neznámými slovíčky.

CHECK CZECH

DOPOLEDNE

MÁM SVŮJ KSICHT RÁD – Sto zvířat (píseň)

Pohyb po místnosti

 • Tancujeme na píseň “Ksicht” (od skupiny Sto zvířat).

 • Uprostřed místnosti jsou v kruhu rozmístěny lístečky s jednotlivými slovy z refrénu písně.

V kruhu

 • Účastníci se pohybují v kruhu kolem lístečků. Píseň se pustí ještě jednou. Vždy, když účastník uslyší příslušné slovíčko v písni, smí si vzít odpovídající lísteček.
Materiál: přehrávač, píseň ,,Ksicht“, lístečky s jednotlivými slovy z refrénu


Barvy

Barevné papíry

 • V místnosti jsou rozmístěny barevné papíry popsané českými názvy dané barvy a odkazy k výslovnosti.

 • ,,Najdi barvu, kterou MÁŠ RÁD a postav se k ní.“

 • „Přečti název barvy.“

 • ,,Najdi barvu, kterou NEMÁŠ RÁD.“

 • „Přečti název barvy.“

 • „Na lepící papírek napiš německý název barvy a nalep to k ní.“

 • „Projdi si všechny barvy a pokus se je přečíst.” Ve druhém kole jdou všichni společně a čtou.
Materiál: Barevné papíry s českými názvy dané barvy a výslovností, lepící papírky, tužkaBarevné míčky

V kruhu:

 • Vedoucí hodí někomu barevný míček a řekne přitom nahlas jeho barvu. Míček se přihrává dál a vždy se k tomu řekne příslušná barva. Vedoucí pak vhazuje do kruhu míček jiné barvy a opět ji nahlas jmenuje. Po určité době se může do hry zapojit více míčků najendou, až je nakonec v kole mnoho míčků nejrůznějších barev.
Barevné pohyby

V kruhu:

 • Spojíme barvu s určitým pohybem. Skupina trénuje výslovnost barev a k tomu dělá příslušné pohyby.
Barevný tanec

V kruhu:

 • „Teď budeme s barvami tančit.“

 • Nyní si mohou účastníci k různým barvám vymyslet vlastní pohyby. Pomalu je předvádí a vždy k tomu říkají barvu.

 • „Jeden pohyb pomalu přechází v druhý, takže to vypadá, jako bychom tancovali.“


EMOCE

Emobus
,,V našem emobusu přebírá řidič i cestující emoci/charakter osoby, která právě nastupuje.“
Průběh

Scéna

 • První na scéně je řidič. Přichází k autobusu v určité emoci/určitém postoji, posadí se na sedadlo řidiče a vyjíždí. Zastaví na zastávce a nastupuje osoba s nějakou emocí/nějakým postojem. Řidič přebírá emoci/postoj cestujícího a jede dál. Pak přistupuje další osoba a celý autobus opět přebírá její emoci/její postoj.

 • Když všichni cestující sedí v autobuse, začne se po jednom zase vystupovat. Celý autobus přejímá emoci/postoj právě vystupující osoby.

Varianty

 • Když je autobus plný, vystoupí všichni cestující na příští zastávce, jeden po druhém. Platí stejný princip jako výše, jen průběh se zkrátí.

 • V druhém kole se cestující pokouší ztvárnit nějakou vlastnost, která se vztahuje k osobě (např. velký/malý, starý/mladý atd.).


Napište ve svém jazyce dvě slova k následujícím tématům...

 • EMOCE

 • VELIKOST

 • VĚK

 • KVALITA
Přeložte je do češtiny.

Ve dvojicích procvičujte: ,,já jsem“ + slovo...


Kniha “MALÝ MODRÝ A MALÝ ŽLUTÝ”

„Přečtěte si knihu a pokuste se porozumět příběhu. Čemu nerozumíte, to si můžete sami domyslet.“

„Pracujeme bez slovníku.“


ODPOLEDNE

Dobrý den, pojďte ven.

 • ,,Dobrý den, pojďte ven...... Na shledanou, háro stranou.“

 • Účastníci sedí v kruhu. Jedna osoba obíhá zvenku kruh a na někoho poklepe. Ti dva si potřesou rukou a společně řeknou: „Dobrý den, pojďte ven.“

 • Pak oba obíhají kruh, každý opačným směrem. Když se střetnou, podají si opět ruce a řeknou: „Na shledanou, háro stranou.“

 • Poté běží oba zpět a snaží se jako první obsadit volné místo v kruhu.

 • Kdo prohraje, obíhá kruh zvenku a hra pokračuje dále…

4. DEN

KOMMUNIKATZE

DOPOLEDNE

Warm-Up: Boj o kámen

,,Najděte kámen o velikosti lískového oříšku.“
Pohyb po místnosti:

Nejprve všichni společně prozkoumáme různé pohyby s kamenem: např. vyhodíme kámen nahoru a chytíme ho, položíme kámen na ruku a děláme s ním různé pohyby.
V kruhu:

 • Jeden účastník ukáže na druhého, řekne “já tebe” a zaujme jeho místo v kruhu. Takto se pokračuje dále.

 • Pak zase stojí všichni v kruhu a dívají se sobě do očí. Když se střetnou dva páry očí, dotyčné osoby se vyzývají.

 • Jeden z těchto dvou řekne: “Vyzývám tě.” Oba jdou do středu kruhu, ukloní se a pak jdou zase zpět.

 • Když je toto nacvičeno, může se po výzvě začít s duelem: Oba účastníci si položí svůj kámen na hřbet ruky a snaží se shodit kámen toho druhého, aniž by přišli o ten svůj.
Finále - každý proti každému:

Všichni se volně pohybují v ohraničeném hracím poli, které se postupně zmenšuje. Každý bojuje proti každému. Komu spadne jeho kámen, stává se divákem.

Hvězda – ilustrovaný příběh o muži a hvězdě

Samostatná práce – seznámení se s příběhem

(40 minut)

V kruhu vsedě:

 • „Pavel Čech je český ilustrátor, kreslí hlavně pro děti.“

 • Každý dostane list s pěti obrázky.

 • ,,Prohlédněte si obrázky a ke každému napište dvě věty ve svém mateřském jazyce. Máte na to 15 minut.”
Práce v malých skupinách – překlad příběhu

Vytvořte jazykově smíšené skupiny po třech.

 • Každý napsal příběh o deseti větách. “Máte ve skupině pomocníka, který vám pomůže s překladem. Prosím nemluvte anglicky. Až budete hotovi, přečtěte si vzájemně své příběhy, opravte si chyby, trénujte výslovnost.”Prezentace – živé obrazy

„Nyní máte českou a německou verzi vašeho příběhu. Každá skupina předvede příběh v deseti živých obrazech. Můžete u toho vyprávět – Češi německy a Němci česky.”


ODPOLEDNE
Rozloučení

Na nádraží

Zopakuje se stejný rituál, jaký byl proveden po příjezdu, jen v opačném pořadí.

Předání vedení

Vedoucí si vrátí přesýpací hodiny v národních barvách.

Rituál

Obě jazykové skupiny stojí naproti sobě podél hraniční čáry, rozloučí se a provedou následující akce:

 • Sled tří gest

 • Udělají pár kroků dozadu.

 • Typická česká/německá píseň

 • Pak se skupiny rozejdou...


CHECK CZECH

DOPOLEDNE

Procvičení čísel - Klobouk, hůl, chleba, sůl

 • Nejprve se v kruhu nacvičí následující věta: „Klobouk a hůl a chleba a sůl a Arizooonaaaaa, dopředu, dozadu, doprava, doleva.“

 • Pak se zopakují čísla.

 • Posléze pochodují všichni v řadě, počítají do deseti a pak řeknou naučenou větu.

 • Při „dopředu, dozadu, doprava, doleva“ se dělá s každým slovem jeden krok odpovídajícím směrem.
Pohyb po místnosti s čísly

Je puštěná hudba, skupina se pohybuje po místnosti:

 • Všichni společně skáčou do výšky.

 • Všichni společně počítají do deseti.

 • bez pořadí: Kdo chce, řekne číslo a vyskočí.


Výtah

Rekapitulace slovní zásoby – příprava na výtah

(45 minut)

V kruhu:

 • „Posaďte se, zavřete oči a přemýšlejte, jaká slova už znáte.“

 • „Zapište tato slova jednotlivě na papíry, které pak položíte do středu našeho kruhu. Můžete slova napsat i tak, jak je slyšíte.“

 • „Každý si vybere čtyři slova, přečte je nahlas ostatním, přeloží je a každé z těchto slov napíše jednotlivě na lepící papírek.“
Materiál: papír, fixy, lepící papírky
VÝTAH - průběh

 • Dva dobrovolníci se potkají ve výtahu a pokoušejí se spolu vést dialog.

 • Oba dobrovolníci mají na každé paži přilepené jedno slovíčko.

 • Cestující ve výtahu se snaží vytvořit německou větu, do které musí integrovat česká slova, která mají přilepená na svých pažích.

 • Úkolem je zbavit se všech slov. Každý smí ovšem říct jen jednu (libovolně dlouhou) větu.


Tai-Chi
 • Účastníci vytvoří v místnosti čtverec z řad a sloupců. Všichni hledí jedním směrem.

 • Všichni se pohybují současně, pohyby a otočky určuje nejprve vedoucí, později pak osoba, která stojí úplně vepředu (ve směru, do kterého se právě všichni dívají).

 • Cílem je vytvořit dojem, že celá skupina cvičí Tai-Chi.

 • Po chvíli dostanou účastníci úkol pokračovat v pohybech a přitom vyprávět v krátkých větách příběh. Každý si pro sebe rozhodne, kdy co řekne.

Místo vyprávění příběhů:

 • čtení dopisu

 • básnička

 • ...

Běžné chyby:

 • Vedoucí osoba se pohybuje příliš rychle nebo dělá fyzicky náročné pozice, které ostatní nedokáží napodobit.

 • Účastníci jsou nepozorní.

 • Příběh se nevypráví plynule.

Příští projekt

cojc paedagogik 320x214px

13.-16.2.2020, Rehau
Čojč pedagogika

Vedení vícejazyčných skupin

Číst dále »»

Příští akce

Čojč Team-Treffen in Plesná zur Vorbereitung von FleXštil

20.-23.2.2020, Plesná
Čojč přípravné Team-Treffen na FleXštil

„čojč všem für alle“

Logos Ziel ETZ EU EE