Česko-německé divadelní setkání „BINGO! – Für immer jung! Být stále mlád.“

V týdnu od 10.-17.07.2017 se sešlo v německém dolnobavorském městě Zwiesel pod vedením Mathiase Strauba a Martiny Buchna 14 mladých lidí z Německa a Čech, aby společně vytvořili divadelní představení. Téma bylo zaměřeno na práci s životními příběhy seniorů, kteří umožnili individuelně nahlédnout mládeži do česko-německé historie a zároveň do procesu stárnutí.

Skupina se sešla v Kolpinghaus Zwiesel, kde bylo zajištěno přenocování a většinou i stravování a kde také probíhaly zkoušky. Během projektového týdne proběhly celkem tři setkání s pamětníky.

V sobotu 16.07.2017 proběhla v 16:30 v rámci programu “ Kulturní region Bavorsko-Čechy” premiéra divadelního představení vypracovaného během projektu. V pondělí 17.07.2017 dopoledne bylo také představení dvakrát zahráno pro školy.

Projekt byl uzavřen společnou reflexí v Kolpinghaus Zwiesel.

Projekt byl podporován “Česko-německým fondem budoucnosti”, “Kulturním regionem Čechy-Bavorsko” (CeBB) a “KJP”.

Následující metodický protokol je sepsán logicky podle tématického obsahu. Není sepsán chronologicky, nýbrž by měl sloužit jako inspiraci pro rozdílné fáze nebo bloky projektů.

Příjezd:

Účastníci přijedou v rozdílnou dobu. A protože čeští účastníci za sebou mají dlouho cestu, využijeme tento úvodní čas k prvnímu neformálnímu seznamování a podnícení zvědavosti.

Již přítomní účastníci připravují společně s projektovými vedoucími typické malé bavorsko-české pohoštění. (Brezen, Obazda, Rohlíky, české pomazánky na přípravu chlebíčků, české oplatky a Kofolu)

Formální program:

SEZNÁMENÍ

Program začíná po ubytování účastníků. Při výběru seznamovacích aktivit hrálo roli podnítění rozdílných způsobů komunikace (neverbální, verbální, visuelní, individuelní i ve skupinách). Velký důraz byl kladen .na zapamatování jmen

Kruh se jmény:

V kruhu, postupně směrem po směru hodinových ručiček, podá každý svému sousedovi ruku a představí se mu, němci česky a češi německy. Projektoví vedoucí aktivitu předvedou na ukázku.
(Ahoj, já jsem Mathias! - Hallo/Servus, ich bin Martina)

V kruhu, postupně směrem po směru hodinových ručiček, řekne každý své jméno.

V kruhu, postupně směrem po směru hodinových ručiček, řekne každý jméno svého souseda.

V kruhu, postupně směrem po směru hodinových ručiček, řekne každý jméno svého souseda ob jedno místo/ dvě místa / x-tého souseda.

(Možné je také proti směru hodinových ručiček jméno X-tého souseda a výměna míst)

SOCIOMETRIE:

Účastníci se postaví do řady podle následujících kritérií:

Podle Abecedy (jména), podle velikosti malíčku, podle velikosti chodidla, podle data narození (den a měsíc, ne věk!), podle bydliště (z východu na západ), podle počtu sourozenců ap.

TLESKANÁ:

(Po prvních kontaktech zopakování jmen hravou formou)

Všichni tleskají do rytmu vždy 2x do stehen a 2x ruce. Jakmile to všem jde, řekne jedna osoba při tleskání do stehen vlastní jméno a při tleskání do rukou někoho z kruhu, komu tím předá impuls.

VAMPÍŘI:

Účastníci stojí v kruhu a jeden hráč je uprostřed. Vampír se přibližuje strašidelně pomalým krokem (nesmí běžet) k jednomu zvolenému účastníkovi, kterého si sám vybral a přitom straší a snaží se s nataženýma rukama dotyčného dotknout dřív, než někdy řekne jeho jméno. To může říct ale pouze ten, kdo je obětí hypnotizován očima. Po záchraně zvolá oběť jméno někoho jiného a ten se stává obětí a vampír se přibližuje.

SPEEDDATING S MALOVÁNÍM PORTRÉTU:

Účastníci vytvoří dva kruhy rozdělené podle národnosti, jeden vnitřní a jeden vnější. Každý dostane jeden papírový talíř a fix.

Každé seznamovací kolo zahájíme Speeddatingem: účastníci se během 2-3min. (dle časvých možností) mají možnost jeden druhému představit a si popovídat, vždy jedna osoba z vnitřního a jedna z vnějšího kruhu. Jediným pravidlem je, že musí jeden z nich mluvit, jedno v jaké řeči a na jaké téma.

Namaluj portrét:

Při této aktivitě postupně vzniká portrét každé osoby. Po každém kole “Speedatingu” si navzájem namalují partneři rozhovoru část portrétu. Projektoví vedoucí podle velikosti skupiny rozhodují, která část obličeje má být právě malována.(např. obrys hlavy, vlasy, oči, nos, rty)

Jakmile spolu všechny osoby z vnitřního kruhu s osobami z vnějšího kruhu mluvili,má osoba z posledního speeddatingu (nebo všechny osoby) možnost na talíř ostatního/ch napsat informace, které se dozvěděla.

Závěrem mohou být účastníci představeni osobou z posledního speeddatingu ostatním (pozor, trvá to dlouho).

VYUŽITÍ PŘEDNOSTÍ - které mé schopnosti mohou být přínosem projektu:

Účastníci se v kruhu, jeden po druhé Gesten (popř. zvukem) snaží ostatním ukázat, čím by mohli být prospěšní projektu.

(Při této aktivitě byli nabídnuty různorodé schopnosti a dovednosti, od specialisty na kostými až po empatickou přítelkyni.)

Závěr:

Závěrem seznamovací fáze se skupina ještě naučila píseň “hlava, ramena, kolena palce” a německou verzi “KOPF, SCHULTERN, KNIE, VERSEN”

Tato aktivita byla zvolena záměrně za účelem uvedení českého jazyka pro německé účastníky, jenž následovalo po večeři. (Čeští účastníci tohoto projektu měly velmi dobré znalosti němčiny.)

VEČEŘE / SNÍDANĚ:

Účastníci/ce připravovali ve smíšených národnostních týmech vždy snídani a večeři sami. Za tímto účelem se dobrovolně zapisovali na listinu služeb. Příprava účastníky sbližovala a stmelovala. Často si účastníci/ce pomáhali, přestože nebyli zrovna na listině zapsáni. Nádobí si po sobě každý umýval sám, byla však nutná vždy přítomnost jednoho z vedoucích po celou dobu služby, aby byl přehled o zásobách poravin a také z časových důvodů. Přesto však docházelo ke zpoždění a ti co měli službu vč. projektového vedoucího neměli téměř pauzy..

ŘEČ

Vzhledem k tomu, že se při Čojč projektech setkávají účastníci z Čech a Německa, je obzvláště nutné a efektivní (hlavně, co se týká řeči), pracovat v Čojč párech. Účastníci mohou nejlépe při poměru 1:1 samostatně nacvičit výslovnost nebo Texty „verčojčen“ (upravit je tak, aby byly srozumitelné pro obě strany).

NOVINY - VYSVĚTLENÍ VÝSLOVNOSTI

Pomocí českých novin vysvětlují čeští účastníci těm německým česká speciální písmena a jejich výslovnost (D-CZ páry nebo tříčlenné skupiny). Každý, kdo se seznámil se všemi písmenky, může předčítat noviny.

ČÍSLA OD 1 - 10.

Účastníci se vzájemně (Cz-D páry) učí číslice od 1-10.

PÍSNIČKY VERČOJČEN a PROCVIČENÍ VÝSLOVNOSTI

Pro divadelní projekt byly projektovými vedoucími vybrány písně, které byly tehdy i dnes v Čechách a Německu známé. Účastníci v malých česko-německých skupinách přetvořili české a německé texty na Čojč text. Při divadelním představení byly využity skladby: Rosamunde / Škoda Lásky, Für immer jung / Být stále mlád a Böhmerwaldlied, který byl verčojčt již dříve při projektu “Štěstí a Glas”. Společně ve velké skupině se závěrem vytvoří a napíše “Best of” verze. Ve smíšených skupinách se následně opět procvičuje výslovnost.

ZÁVĚR DNE:

Při ukončení dne se sejdou všichni ještě jednou v kruhu a účastníci si sdělují osobní pocity a vztahy k tématu.

Také se prodiskutují důležité organizační věci a pokud chce někdo někomu něco sdělit, má v tento okamžik vhodnou příležitost.

WARM-UP:

JO JASNĚ!

Aktivita „Jo jasně“ je dobrou příležitostí účastníkům projektu již během Warm-Up předat malý kousek zodpovědnosti.

Všichni účastníci se pohybují v zástupu po místnosti. Osoba, která had vede, předvádí pohyby a ostatní napodobují. Je vhodné, aby tuto aktivitu začali projektoví vedoucí, aby všichni ostatní pochopili princip. Za doprovodu hudby je to ještě mnohem zábavnější! Osoba která vede, se die vlastního uvážení může odpoutat a připojit se na konci, čímž je vedení předáno někomu jinému.

Progrese (vymýšlení CHOREOGRAFIE):

Jedním z cílů bylo vymyslet choreografii pro čojč-verzi písně „Für immer jung – Být stále mlád“. Podle principu “JO JASNĚ” lze získat nápady pro choreografii. Účastník/ce nebo skupina účastíků může nejlepší prvky choreografie sestavit do pohybové sekvence. Samozřejmě lze přidávat i nové prvky.

TANEC

Písně jsou velmi vděčnými prvky pro každé vystoupení - i protože se při nich nejen zpívá, ale i třeba tančí. Jednoduché klasické tance jako je valčík nebo polka je snadné se rychle naučit a většinou to i všechny baví.

STRUKTURNÍ KRUH S PROTAHOVACÍMI CVIKY:

Podobně jako u “JO JASNĚ!” lze ve stoji v kruhu zakomponovat protahovací svalová cvičení. Pokud však kladou projektoví vedoucí důraz na důkladné protažení svalů, je vhodné, aby tuto aktivitu uvedli sami! Kromě toho je nezbytné, aby tato cvičení měla vždy podobné pořadí, aby se účastníci mohli soustředit mnohem více na sebe a následovali projektové vedoucí. Při BINGO! Bylo tělo protahováno od spodu (od nohou) směrem nahoru (k hlavě).

HLASOVÁ CVIČENÍ / WARM-UP HLASU (v kruhu)

vždy následně po Warm-up:

ZÁKLADNÍ POZICE: lehce pokrčená kolena, uvolněné tělo, pracovat s bránicí

HLAVA „NATÁHNOUT“: pouze vlastní váhou přecházet do rozdílných extrémů a vdechovat .

UVOLNIT SE – TĚLO A HLASIVKY KOMBINOVAT (Také kolena se vždy uvolní, prolomí) :

Nechat spadnout dolní čelist: Jajajaja… (popř. pomoct si rukama)

Nechat spadnout paži a přitom vydat zvuk

Ramena zdvihnout a přitom vydat zvuk

UZEMĚNÍ: chodidlem rozmáčknout na zemi citrón a přitom hlasitě „s“ (sä, sü, etc.)

PRÁCE S BRÁNICÍ:

Ruce jsou na žebrech (bránici) a tiše se smát (-> Hä, -> Co, -> Hm, všechny české a německé samohlásky popř. souhlásky)

Kaluž (kombinuje bránici a celkové uvolnění dolní čelisti):

Představme si: před kruhem účastníků je veliká, hluboká kaluž. Rukou se přejíždí po kaluži a voda je úmyslně stříkána na určitou osobu. Přitom odfrkávají účastníci pomocí rtů samohlásky jako kůň. Každá osoba jednou předvede a ostatní opakují. Každá předvádějící osoba smí postříkat libovolný počet osob: dlouze, krátce, hluboko, těžce atd. Důležité je, aby byli postříkávány vždy určité osoby. Jako při všech hlasovýh cvičeních je výhodou, když se hned z kraje s účastníky domluví, že nebudou vydávány demotivující zvuky, nýbrž se každý pokusí svým zvukem něco sdělit. Hrajte si!

LETADLO:

Letadlo se odpoutá od země, stoupá vzhůru a opět přistává. Jeho cesta ja následována jedním prstem a jeho zvuk je imitován vibrováním rtů. (plynulá tónová modulace hluboký - vysoký - hluboký).

Velmi vhodná hra pro práci s bránicí - i jen tak jako mezihra - je hra NA SAMURAJE:

Všichni účastníci stojí v kruhu.

Všichni jsou duševně přítomní a soustředí se. Dlaně jsou spojeny před hrudí. Všichni se zároveň nadechnou a vydávají zvuk „ommm“ tak dlouho, dokud někdo nezačne.

Začne se tak, že někdo rychle natáhne ruce nad sebe - dlaně jsou spojeny- a vykřikne „Ha!“. Jeho sousedi musí zároveň ze strany před ním zaseknout ruce tak, jakoby drželi v ruce meč (dlaně zůstavají spojeny). Přitom oba vykřiknou zároveň „Ha!“. Ten, který stojí uprostřed, posílá impuls dál - prostřednictvím spojených rukou ukáže na někoho v kruhu a vykřikne „Ha!“.

Ten, kdo dostal impuls, zvedne ruce nahoru a vykřikne „Ha!“ Takto pokračuje hra tak dlouho, než někdo udělá chybu. Potom se všichni smějí (“hihihihi“) a hra začíná od začátku - všichni se soustředí a řeknou společně „ommm“.

Všechny pohyby jsou energické a rychlé.

Při „Ha!“ by měl být vypuštěn hlas.

DIVADELNÍ TRÉNINK

Tleskající kruh

V kruhu se postupně posílá tlesknutím impuls (např. po směru hodinových ručiček). Při tlestknutí se k sobě vždy dva sousedi otočí. Postupně se zvyšuje rychlost tleskání. Jakmile to všichni zvladají, impuls se předává přes mezeru, např. ob jednoho.

Počítající kruh

Všichni stojí v kruhu a počítá se od 1 do 10 ( česky, německy nebo smíšeně), bez určeného pořadí a bez domlouvání. Pokud zároveň promluví dva účastníci, počítá se znovu od 1. Tuto aktivitu lze zapojit jako progresi při “pohybu v prostoru”.

POHYB V PROSTORU

Při “Pohyb v prostoru” je nutné, aby měli účastníci představu, proč a čím je tato aktivita důležitá!
V první řadě jde o to, naučit se vnímat skupinu a prostor jako celek. Proto je nutná absolutní soustředěnost. Účastníci musí dávat pozor zároveň na více věcí. (Prostor, skupina, sám na sebe a cestu, kterou jdu, postupně se přidávají další úkoly.)

Odůvodnění: Při divadelním představení musí každý herec 100% vědět, kde právě na jevišti je, co dělají ostatní herci, a odhadnout, co se kdy stane a být schopný okamžité improvizace. Vše by mělo vypadat autenticky. Proto: trénink!

Pracuje se s periferním viděním. Herci/ečky se pohybují střední rychlostí po prostoru a snaží se být při tom pravidelně rozmístěni v prostoru. Tomu napomáhá představa, že udržujeme obrovský talíř v rovnováze. Cesty účastníků jsou nepravidelné a čas od času se musí znovu rozhodnout, kam půjdou a jak se vyhnou atd. Nesmí se pohybovat v kruhu!

Stupňování:

Pohybujeme se různými rychlostmi ( 0 znamená stát, 5 je střední rychlost a 10 odpovídá “tak rychle jak to jde”). Zkraje určuje rychlost projektový vedoucí, později rozhoduje skupina sama bez mluvení.

Balón (později i více) putuje mezi účastníky, pokud spadne na zem, všichni zmrznou “Freeze”. Skupina sama beze slov rozhodnone, kdy se začne znovu pohybovat.

Skupina tvoří kruh, linii v prostoru, hromadu ap. (Zpočátku se úkol řekne, později rozhoduje skupina sama beze slov. )

Kruh slepých (projektoví vedoucí tleskne, všichni Freeze a se zavřenýma očima vytvoří kruh)

PRÁCE S PARTNEREM:

Příprava na zkamenělé obrazy:

SOCHY:

Ve dvou a neverbálně. Koncentraci podporuje vhodná hudba.
PŘEDSTUPEŇ: Jaké jsou pohybové možnosti lidského těla? Jaká jsou přirozená držení těla? A rovnováha? atd.
Jeden z partnerů stojí uvolněně a nechá sebou manipulovat.

SOCHY: Sochař s citem přivádí sochy do rozdílných pozic. Sochy pozici drží až do další změny.
Přitom se dbá na prostorovou pozici sochy a kromě toho lze pracovat se sochou pouze v určité tělesné úrovni (ve výšce kolene, boků, hlavy a výše). Jako inspirace mohou být použita tématicky vhodná hesla.

SOUSOŠÍ:

Všichni účastníci stojí v kruhu. Postupně vytvoří 3 osoby uvnitř kruhu sousoší. Od této chvíle opustí sousoší vždy ta osoba, která je tam nejdéle a je nahrazena někým jiným v libovolné pozici.

Varianta: (SEM BERU)

Každá socha, před tím než se připojí k sousoší, řekne, co nebo koho ztvární. 3. osoba se připojí jen na chvíli a potom se rozhodne, která ze dvou soch s ní sousoší opustí.Např: 1: „jsem prkno.“ 2: „Jsem vrtačka“ 3: „Jsem vrták a beru si prkno.“

PRÁCE NA SCÉNĚ - ŽIVÉ OBRAZY

3-4 členné skupiny ztvarní určitou scénu nebo části textu prodtřednictvím “živého obrazu”. Jeden ze zúčastněných je režisér upravující obraz. Může zlepšovat pozice soch. Pro každou scénu se vytvoří 3 živé obrazy ( úvod, vyústění a závěr) a předvedou se ostatním. Diváci mohou říct, co vidí. Na závěr lze zahrát celou scénu.

ZRCADLENÍ

V páru, neverbálně. Soustředění lze podpořit vhodnou hudbou. Účastníci stojí naproti sobě. Jedna osoba vede a druhá zrcadlí.

Pozor: Vedoucí osoba musí zohlednit, zda ten druhý je schopen pohyb napodobit. -> Žádné neočekávané pohyby a dbát na viditelnost pohybu!

Po 3-5 minutách: Výměna rolí, po dalších 3-5 minutách: vedou oba partneři, tzn. plynulý přechod mezi vedením a zrcadlením.

Pohybový čtverec

Úvodem v 3-5 členných skupinách, neverbálně. Vhodnou hudbou lze podpořit soustředěnost. Účastníci se postaví do čtverce. Pohyby osoby, která stojí ve formaci „vpředu“ – všichni ostatní ji mohou vidět a ona/ on nevidí nikoho- jsou kopírovány ostatními. Jakmile se díky otočení jiným směrem dostane jiná osoba “dopředu”, přebírá automaticky vedení. Je důležité používat periferní vidění, aby choreografie vypadala dobře a soustředěnost a schopnost vcítění se byly maximálně podporovány.

Jedna po druhé se mohou skupiny postupně slučovat.

MINIMAL PERFORMANCE

Polovina účastníků stojí na jevišti, stojí uvolněně ale bez pohybu a dívá se s plnou přítomností na publikum (druhou polovinu účastníků). Performaci i soustředění vystupujících lze podpořit vhodnou hudbou. Je nutné, aby i publikum odvedlo zodpovědně svoji “práci” a dodalo vystoupení energii. Skupiny se podle časových možností po 5-10 min vymění a proběhne reflexe.

PŘEDVÁDĚCÍ MOLO

Všichni účastníci sedí v části pro publikum. Jeden po druhém počínaje zleva jdou účastníci nejdříve podél levého okraje jeviště dozadu na jeviště, potom pokračují doprostřed, kde zůstanou 3 sec. stát a dívají se na diváky. Potom pokračují rovně dopředu k publiku , kde znovu 3 sec. stojí a dívají se do publika. Následně se otočí, pokračují rovně dozadu, 3 sec. pohled a jdou k pravému okraji jeviště, potom dopředu a zpět do publika. Zílem je jít co nejvíce osobitě a stáhnout na sebe pozornost publika.

PODÍVEJ SE MI DO OČÍ

Účastníci se posadí naproti sobě ve vnějším a vnitřním kruhu na židle. Dívají se bez pohybu a beze slov po dobu 1-3 min. navzájem do očí, potom se vnější kruh posune. To se opakuje tak dlouho, až se všechny osoby vnitřního kruhu dívali všem osobám vnějšího kruhu do očí.

MEDITACE 15 MIN.

V pohodlné pozici, bez pohybu a mluvení, s otevřenýma očima a 100% účastí. Má být vnímano vše, co slyšíme, vidíme, cítíme nosem i naše pocity. Všechny myšlenky mohou proudit, jak se jim zlíbí.

TÉMATICKÁ PRÁCE

OBSAHOVÁ PŘÍPRAVA K ROZHOVORŮM S PAMĚTNÍKY

Celý následující blok slouží k naladění účastníků na naše téma. Cílem je ztotožnění účastníků s pamětníky. Hlavní otázkou totiž je: co mají společného životy účastníků a pamětníků? Jak bych se zachovala v jejich situaci? Co je jiného, s jakými problémy se musím dnes vyrovnávat já? Abychom mohli tyto otázky zodpovědět, musíme být schopni položit pamětníků vhodné dotazy. Úvahy mohou být i obrácené: Co z toho, co je pro mne důležité, hrálo nebo hraje roli i v životě pamětníků.
Tyto základní úvahy musí být jasné i účastníkům.

Moderace:

Dnes odpoledne bychom se rádi seznámili s životním příběhem paní Antošové. Kromě toho bychom ale rádi porovnali: Čím byl život paní Antošové podobný našemu? Co bylo stejné? Kde jsou naopak značné rozdíly? Jaký byl život paní Antošové, když byla ve vašem věku?

Abychom byli schopni položit zajímavé dotazy, vydáme se na cestu našimi životy.

MEDITACE CESTOU ŽIVOTEM

V příjemné poloze se zavřenýma očima.

Text:

Nyní se vydáme na malou cestu časem.

To, co se právě událo, není důležité, to zanechej za tebou.

Jdeš zpátky – všechna ta léta, kdyz jsi na světě.

Jsi mladší a mladší, až se staneš miminem.

Co cítíš?

Co slyšíš?

Vidíš něco?

Na jakou nejvzdálenější chvíli tvého života si vzpomínáš?

Kde jsi?

Co děláš?

Pomalu stárneš.

Jaká je tvá další stanice ve tvém životě?

Najdi si nějakou chvilku! S kým tu chvilku prožíváš? A kde? Vzpomínáš si na vůni této chvíle?

Opět trošku zestárni a najdi důležité fáze tvého života. Jaké máš v těchto obdobích sny a přání?

Stárneš a stárneš, až nakonec dosáhneš současnosti.

Co je pro tebe dnes nejdůležitější? Jaké máš problémy? Kdo jsou tví přátelé?

Stárneš dál. Co budeš dělat za 5 let? Co pro tebe bude důležité? Jaká budeš mít přání?

Co tě těší, z čeho máš radost?

A za deset let?

Dvacet.

40, 60, 70.

OD AUTOMATICKÉHO PSANÍ K OTÁZKÁM

Účastníci píší v první osobě vše, co je napadne k určitému tématu/otázkám, bez cenzury. Všechny texty zůstanou soukromé, účastníci sami rozhodnou,co z toho chtějí později celé skupině sdělit.

Zda budou sdílené informace použity při divadelním představení musí být jednotlivě s ohledem na danou osobu dohodnuto.

Následující otázky budou na úvod řečeny.Potom bude umožněno na každé otázce postupně 5-10 min.pracovat.

Dětství a dospívání. Kdo jsi? S kým? Co je pro tebe důležité? Co právě děláš? Jaké je právě roční období? Je zima nebo teplo?ap.

Jak vypadá tvůj současný běžný den? Kde bydlíš? Atd.

Jak si představuješ tvoji budoucnost? Kde budeš bydlet? Atd.

Závěrem se vybere 5 vět nebo situací ke každé otázce. Každá věta se napíše na jeden papír samostatně. Pro snažší rozlišení témat se každému tématu přidělí jiná barva papíru.

Těchto 5 vět se jednotlivě po tématu představí skupině a vedením projektu se přeloží do druhé cizí řeči.

Jakmile jsou všichni s tématem 1 hotoví, následuje téma 2, atd.

Takto získané kartičky s větami se dále rozdělí do tématických podskupin. Na základě podskupin se potom zformulují otázky, které mohou být položeny pamětníkům.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exkurs: ZKOUŠKA KOSTÝMŮ

Kostými,které si sami účastníci a projektoví vedoucí přinesli,se rozloží po místnosti. Účastníci si sami nebo za pomocí “kostýmových expertů” vyberou vhodné kostými a experimentují s líčidly. Vzhled důchdce se super drzým účesem a make upem! Kostými měly u díváků vytvořit dojem postav seniorů, kteří zůstali vnitřně mladými.
Pokud zbyde dostatek času, lze připojit inscenovanou módní přehlídku. (Variace na aktivitu MÓDNÍ PŘEHLÍDKA)

VANDROVÁNÍ V KOSTÝMECH K MÍSTU SETKÁNÍ S PAMĚTNÍKY A NÁSLEDNÝ FOTOSHOOTING

Situace, kdy se účastníci vypravili do Schwellhäusel na setkání s pamětníky v kostýmech, byla pro některé nezvyklou. Dříve nebo později si na to všichni zvykli a o zábavu bylo postaráno. Komu nebylo příjemné na sebe strhávat pozornost, mohl samozřejmě kostým transportovat v batohu a namalovat se méně výrazně.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZHOVORY S PAMĚTNÍKY

Při rozhovorech s pamětníky byl kladen důraz na vytvoření rodinné atmosféry. Setkání s paní Antošovou a paní Stich jsme proto uspořádali v malém zahradním domku při kávě a koláčích. Stoly nazdobili květinami samotní účastníci, kteří se po přívítání nejdříve postupně představili. Potom jsme poprosili hosta, aby se také představil. Teprve poté jsme přistoupili ke kladení otázek.
Pamětníky jsme předem upozornili, že budeme rozhovor nahrávat, abychom příběhy nezapomněli, a zároveň je ujistili, že nahrávky nezveřejníme ani je přímo nebudeme pouštět při vystoupení.

ZPRACOVÁNÍ ZÍSKANÝCH PŘÍBĚHŮ

Po rozhovorech s pamětníky proběhla reflexe, které příběhy jsou nejzajímavější/ zanechaly silný dojem. Tyto příběhy se přepíší a vytvoří základní text divadelního kusu. Pomocí oživlých obrazů lze vytvořit krátké scény, které lze přidat k výchozímu materiálu a využít jako inspiraci pro sestavení představení. Závěrem rozhodli projektoví vedoucí, že budeme pracovat pouze s jednou hlavní postavou, která bude v průběhu stvárněna několika herci. Pro tuto postavu byla vytvořena časová osa ze scén a tématických kartiček. Tím bylo snadnější se orientovat v materiálech a ještě jednou propojit příběh se zkušenostmi herců.

ČTYŘI Z NÁS

K vybraným příběhům/tématům pamětníků byly formulovány otázky, které se vztahovaly k životu herců/eček. Otázky jsme vyhodnotili kvantitativně. Za doprovodu beatové hudby hrané dětskými hudebními nástroji byly otázky formou módní přehlídky zinscenovány.

Příklad: Je to k neuvěření, čtyři z nás již museli převzít zodpovědnost za rodiče. (Čtyři libovolně zvolení herci jdou společně přes předváděcí molo a vpředu mola řeknou společně výše uvedenou větu a předvedou vhodné gesto/pozici (socha).

Doporučená literatura:

PLATH, Maike: Biografisches Theater in der Schule. Mit Jugendlichen inszenieren: Darstellendes Spiel in der Sekundarstufe. Beltz Verlag, Weinheim und Basel 2009

Příští projekt

cojc paedagogik 320x214px

13.-16.2.2020, Rehau
Čojč pedagogika

Vedení vícejazyčných skupin

Číst dále »»

Příští akce

Čojč Team-Treffen in Plesná zur Vorbereitung von FleXštil

20.-23.2.2020, Plesná
Čojč přípravné Team-Treffen na FleXštil

„čojč všem für alle“

Logos Ziel ETZ EU EE